Rekrutacja 2020/2021

Aktualności

O szkole

Dokumenty szkoły

Uczniowie

Dla rodziców

Warsztaty

Pedagog szkolny

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Nawigacja

· Szukaj

LINKI


Inspektor Danych OsobowychMirosław Hermaszewski
jedyny polski kosmonautaKlub Krótkofalowców

Projekty edukacyjne

Zawodowo
i Profesjonalnie
Uczenie się
przez całe życieModernizacja Kształcenia Zawodowego II
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół
i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskimEinstein - każdy ma
w sobie ukryty
potencjał


Kampanie społeczne

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

 

 

Projekt


Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku


realizowany w


Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu


Projekt współfinansowany


ze środków Unii Europejskiej


w ramach Europejskiego


Funduszu Społecznego

 

Projekt systemowy: MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

 

Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska i zakłada poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej tych szkół o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój. W projekcie uczestniczy 135 szkół.
Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Zadania projektu, takie jak: staże/praktyki, targi pracy, fora zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, będą realizowane przy dużym i bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w realizację projektu w tym obszarze.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i turystycznej. Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska, realizujących programy rozwojowe ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie

dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu edukacyjnego oraz podnoszące jakość kształcenia.


Wszechstronnym wsparciem ukierunkowanym na rozwój wiedzy, zdolności i umiejętności przydatnych w dalszym procesie uczenia się i w życiu zawodowym zostaną objęci wszyscy uczniowie młodzieżowych szkół zawodowych. Każdy uczeń będzie miał możliwość skorzystania z: dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zorientowanych na rozwój kompetencji kluczowych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, wycieczek zawodoznawczych, spotkań z pracodawcami i targów pracy. 

 

W projekcie przewidziano opracowanie i przekazanie szkołom materiałów z zakresu informacji edukacyjno – zawodowej, przydatnych uczniom w planowaniu kariery (programy komputerowe, filmy, książki, poradniki, zeszyty ćwiczeń, teczki informacji o zawodach, ulotki, materiały metodyczne dla doradców zawodowych). Z tych materiałów młodzież szkół zawodowych będzie mogła korzystać także po zakończeniu projektu.

Wszystkie w/w działania zostaną uszczegółowione w szkolnych programach rozwojowych obejmujących rok szkolny 2009/10 i cztery miesiące roku szkolnego 2010/11, opracowanych przez nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie, zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami uczniów i środowiska lokalnego, w tym pracodawców. Całość działań na terenie szkoły koordynować będzie szkolny lider programów rozwojowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań na terenie każdego powiatu utworzone zostaną filie biura projektu, w których zatrudniony będzie specjalista ds. administracyjnych oraz powołany zostanie koordynator ds. realizacji programów rozwojowych w powiecie.


ZAKŁADANE EFEKTY/REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU:

 • Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.

 • Zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

 • Zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki

 • Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.

 • Wzrost zainteresowania edukacją zawodową młodzieży Dolnego Śląska.

 • Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.

 • Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 • Podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią.

 • Wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie.

 • Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie konieczności współpracy ze szkołami zawodowymi, kształcącymi przyszłych pracowników.


KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje są zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE, Bruksela,
18 grudnia 2006 r.) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W cytowanym wyżej zaleceniu ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) porozumiewanie się w językach obcych;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

7) inicjatywność i przedsiębiorczość;

8) świadomość i ekspresja kulturalna.


Źródło: materały DCIZiDN Wałbrzych
OPISY I HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:
 

ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE

 

DORADZTWO I OPIEKA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA

EFEKTYWNE PROGRAMY DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO
 
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,094,198 unikalne wizyty